Tobias Bergmann

Hauptmenü


Neueste Beiträge


Newsletter


Rechtliches


Neumünster’de Oy Kullanmak

Seçim sandığına giderek oy verme, veya evden güvenli bir şekilde oy kullanma

Tobias BergmannTobias Bergmann

Spra­chen: DeutschEng­lischPol­nischTür­kischDänischSpa­nischRumä­nischRus­sischBul­ga­risch

9 Mayıs 2021 tari­hin­de Neumünster’de yaşa­y­an­lar yeni bir bel­e­di­ye baş­kanı seçecekler.

Kimler oy kullanabilir?

Bel­e­di­ye baş­k­an­lığı seçi­min­de Alman ve Avrupa Bir­liği vat­an­daşları seçim günü 16 yaşın­dan gün almışlar­sa ve en az altı hafta­dan beri Neumünster’de ika­met edi­yorl­ar­sa oy kul­lan­ma hak­kı­na sahiptirler.

Oy kullanmak için neler gereklidir?

Seçim sanı­dığı­na oy kul­lan­ma­ya git­tiği­niz­de seç­men dave­ti­y­e­ni­zi ve kim­liği­ni­zi yanını­za alınız. Seç­men dave­ti­ye­si evi­ni­ze pos­ta yoluy­la gön­de­ril­ecek­tir. Şay­et seçim günü dave­ti­y­e­ni­zi bula­ma­ya­cak olursanız kim­lik veya pas­a­port ile de oy kullanabilirsiniz.

Seçim sandığım nerededir?

Seçim san­dığınız size gön­de­ri­len dave­ti­y­e­nin üzerinde yazılı­dır veya Neu­müns­ter Belediyesi‘nin inter­net say­fasın­dan bakabilirsiniz.

Mektupla oy kullanmak nasıl yapılır?

9 Mayıs bel­e­di­ye baş­k­an­lığı seçi­min­de her­han­gi bir neden­den dolayı oy kul­la­na­ma­ya­cak olursanız veya pan­de­mi­den dolayı san­dığa git­mek iste­mi­yor­sanız şay­et, seçim gününden 7 hafta önce­den mektu­pla oy kul­lan­ma müra­caa­tın­da bul­una­bi­lir­si­niz. Yani 29 Mart tari­hin­den 5 Nisan tari­hi­ne kadar seç­men evra­klarınız siz­le­re gönderilecektir.

Böyle­ce evde seç­me işle­mi­ni rahat bir şekil­de yapa­bi­lir­si­niz ve bu dosya içe­risin­de gön­de­ri­len zar­fın içe­ri­si­ne koya­rak pul­suz ola­rak evi­ni­ze en yakın pos­ta kutusuna ata­bi­lir­si­niz. Ger­çer­li oylar en geç seçim günü Bel­e­di­ye binası­na ulaşmış olanlardır.

5 Nisan tari­hin­den son­ra çalış­ma saat­le­ri içe­risin­de bel­e­di­ye binası­na gidebilirsiniz.

Belediye Başkanlığı seçimi nasıl gerçekleşir?

9 Mayıs tari­hin­de ilk bel­e­di­ye baş­k­an­lığı seçim işle­mi yapıla­cak­tır. Adaylar­dan her­han­gi biri %50 üze­ri oy aldığı tak­dir­de seçi­mi kaz­an­mış olur. Şay­et adaylar­dan hiç­bi­ri bah­se­di­len sınırı geçe­mez ise, 30 Mayıs tari­hin­de en çok oy alan iki aday tekrar seçim giderler.