Tobias Bergmann

Hauptmenü


Neueste Beiträge


Newsletter


Rechtliches


Valg i Neumünster

I valglokalet eller sikkert hjemmefra

Tobias BergmannTobias Bergmann

Spra­chen: DeutschEng­lischPol­nischTür­kischDänischSpa­nischRumä­nischRus­sischBul­ga­risch

Den 9. maj 2021 væl­ges en ny over­borg­mes­ter i Neumünster

Hvem må vælge?

Til over­borg­mes­ter­val­get må alle tyske stats­bor­ger og EU-bor­ger væl­ge, hvis du er fyldt 16 år og du har haft bopæls­adres­se i Neu­müns­ter i mindst 6 uger.

Valg­kor­tet får du til­sendt med pos­ten af kommunalforvaltningen.

Hvad har jeg brug for når jeg skal stemme?

Du skal med­brin­ge valg­kor­tet og dit ”Per­so­nal­aus­weis”. Hvis du har mis­tet valg, er det nok hvis du med­brin­ger dit ”Per­so­nal­aus­weis” eller dit rejsepas.

Hvor er mit valglokale?

Du kan fin­de dit val­g­lo­ka­le på valg­kor­tet eller på kom­mu­nal­for­valt­nin­gens hjem­mesi­de.

Hvordan fungerer valg med brevstemme?

Hvis du er for­hind­ret, vil afgi­ve din stem­me før eller hvis du ikke vil tage til val­g­lo­ka­let på grund af Covid-19, så kan du fra den 29. marts 2021 søge om at få til­sendt bila­ge­ne til at brevs­tem­me. Fra den 5. april får du til­sendt bila­ge­ne til at brevs­tem­me med posten.

Du udfyl­der bila­ge­ne til at brevs­tem­me der­hjem­me og sen­der dem til­ba­ge i den med­send­te por­to­frie kuvert.

Alle brevs­tem­mer som er ble­vet mod­ta­get på råd­hu­set inden kl. 18:00 på sel­ve valg­da­gen bli­ver talt med.

Fra den 5. april kan du også stem­me direk­te på råd­hu­set inden­for de gæl­den­de åbningstider.

Hvordan foregår overborgmestervalget?

Den 9. maj 2021 afhol­des den førs­te afstem­ning til over­borg­mes­ter­val­get i Neu­müns­ter. Hvis en af kan­di­da­ter­ne opnår mere end 50 % af stem­mer­ne, har den­ne kan­di­dat vun­det valget.

Hvis ingen af kan­di­da­ter­ne opnår flertal­let af stem­mer­ne, er der omvalg den 30. maj 2021. Her er det kun de to kan­di­da­ter med de fles­te stem­mer fra førs­te afstem­ning, som stil­ler op til val­get. Kan­di­da­ten med flest stem­mer ved omval­get er valgt.