Tobias Bergmann

Hauptmenü


Neueste Beiträge


Newsletter


Rechtliches


Votul in Neumünster

La secția de votare sau în siguranță de la domiciliu

Tobias BergmannTobias Bergmann

Spra­chen: DeutschEng­lischPol­nischTür­kischDänischSpa­nischRumä­nischRus­sischBul­ga­risch

Pe 9 May 2021, locui­to­rii din Neu­müns­ter își vor ale­ge un nou primar.

Cine poate vota?

Toți ger­ma­nii și cetățe­nii unui stat mem­bru al Uni­unii Euro­pe­ne pot vota la ale­ge­ri­le pen­tru pri­ma­ry dacă au împli­nit vârs­ta de cel puțin 16 ani în ziua ale­ge­ril­or și sunt înre­gis­trați în Neu­müns­ter de cel puțin 6.

De ce am nevoie pentru a vota?

La secția de vota­re tre­bu­ie să luați cu dvs. noti­fi­carea elec­to­rală și car­tea de iden­ti­ta­te. Veți pri­mi în pre­ala­bil noti­fi­carea elec­to­rală prin poș­tă – chi­ar și cetățe­nii UE. În cazul în care ați ratat noti­fi­carea, este sufi­ci­ent și car­tea de iden­ti­ta­te sau pașaportul.

Unde se află secția mea de votare?

Locația secți­ei de vota­re se găseș­te pe noti­fi­carea privind ale­ge­ri­le sau puteți aju­ta aju­to­rul pe site-ul web al admi­nis­trați­ei municipale.

Cum funcționează votul prin corespondență?

Dacă nu puteți par­ti­ci­pa la ale­ge­ri­le pen­tru fun­cții­le de pri­mar din 9 May, dacă doriți să vă votați în pre­ala­bil sau dacă nu doriți să merg la secți­unea de vota­re din cau­za pan­de­miei, puteți soli­ci­ta a upt­ain­mă adș­ni săp­tămânal un începând cu 29 mar­tie. Docu­men­te­le de vot befo­re fi tri­mi­se începând cu data de 5 aprilie.

Com­ple­tați docu­men­te­le de vot în con­for­tul pro­pri­il­or locuințe, le puneți în pli­cul fur­nizat și depu­ne ace­as­tă scri­soare de vot fără tim­bru în cea mai apro­pi­ată cutie poș­tală. Toate bule­ti­ne­le de vot prin core­spon­dență pri­mi­te la primărie până în ziua ale­ge­ril­or befo­re fi numărate.

De ase­men­ea, începând cu 5 apri­l­ie, puteți vota direct la primărie în tim­pul ore­lor de program.

Cum se desfășoară alegerile pentru primărie?

Pri­mul tur al ale­ge­ril­or pen­tru fun­cții de pri­mar va avea loc la Neu­müns­ter pe 9 may 2021. Dacă unul dint­re can­di­dați reușeș­te să obțină peste 50% din votu­ri, aces­ta a câș­ti­gat alegerile.

În cazul în care nici­un can­di­dat nu se va impu­ne în pri­mul tur de scru­tin, va avea loc un al doi­lea tur de scru­tin la 30 may 2021. În acest caz, befo­re con­cu­ra doar cei doi can­di­dați cu cele mai mul­te votu­ri din pri­mul tur de scrutin .