Tobias Bergmann

Hauptmenü


Neueste Beiträge


Newsletter


Rechtliches


Wybory w Neumünster

W lokalu wyborczym lub z domu zamieszkania

Tobias BergmannTobias Bergmann

Spra­chen: DeutschEng­lischPol­nischTür­kischDänischSpa­nischRumä­nischRus­sischBul­ga­risch

09.05.21 gło­sują mieszkań­cy Neu­müns­ter na nowego burmistrza.

Kto może głosować ?

W Wybor­ach bur­mis­trza mogą brać udział Niem­cy i wszyscy któr­zy są w Unii Euro­pe­js­kiej, jak mają w dzień wyboru ukońc­zo­ne 16 lat oraz posia­da­ją co najm­niej 6 tygod­nio­wy mel­dunek w Neu­müns­ter.
Zawia­do­mie­nie o wybor­ach otrzy­ma­ją pocz­tą od Admi­nis­trac­ji Miejskej.

Co potrzebuje wyborca ?

Do lokalu wybor­c­ze­go należy przy­nieść zawia­do­mie­nie o wybor­ach i dowód oso­bis­ty.
W przy­pad­ku zgu­bi­e­nia zawia­do­mie­nia, wyst­ar­c­zy dowód oso­bis­ty albo paszport.

Gdzie jest mój lokal wyborczy ?

Mie­j­s­ce two­jego lokalu wybor­c­ze­go znajd­zi­esz w zawia­do­mie­niu, albo na stro­nie inter­neto­wej admi­nis­trac­ji miejskej.

Na czym polega głosowanie korespondencyjne?

Jeże­li Państ­wu 09.05.2021 nie pasu­je data wyborów, albo z rac­ji pan­de­mii oba­wia­ją się Panst­wo wirusa, moż­na się zgło­sić od 29.03.2021 w ratus­zu po kar­ty wybor­c­ze pocztowe.

Od 05.04.2021 kar­ty wybor­c­ze na gło­so­wa­nie dro­ga pocz­to­wą, zostaną wysła­ne do każ­de­go kto dekla­rował się na wybo­ry pocztowe.

Kar­ty wybor­c­ze moż­na wygod­nie w domu wypeł­nić i włożyć spo­w­ro­tem do koper­ty, nas­tęp­nie koper­te wrzu­ca­my do skrzyn­ki.
Lic­zo­ne będą wszyst­kie dost­ar­c­zo­ne gło­sy pocz­to­we do dnia wyborów, któ­re do 18 godz. dotrą do Ratusza.

Może­cie Państ­wo gło­so­wać też od 5.04.21 w god­zin­ach otwar­cia w Ratuszu.

Jak przebiega wybór Burmistrza ?

09.05.2021 prze­bie­ga w Neu­müns­ter pierws­za tura na Bur­mis­trza.
Jeże­li jeden z kan­dy­da­tów ma przes­zło 50% głosów, to kan­dy­dat wygrał.

Jeże­li żaden z kan­dy­da­tów nie zdo­był 50% głosów, będ­zie pow­tór­ka 30.05.21 .

W wybor­ach 30.05.2021 będ­zie brało udział dwóch kan­dy­da­tów, któr­zy osiąg­ne­li w pierw­s­zej tur­ze naj­więcej głosów.